Kulturgeografi

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om mänskliga aktiviteters utbredning och samspel med företeelser som finns i geografin på såväl nära som långt håll. De övergripande vetenskapliga frågor som kulturgeografer arbetar med handlar om hur vi människor använder jordens resurser, vilka relationer det finns mellan oss människor och vår omgivning, och varför platser skapar geografiska särdrag. Utifrån dessa problemområden undersöker kulturgeografer bland annat hur och varför befolkningens utbredning och storlek förändras. Vidare studeras också sociala, ekonomiska och kulturella processer och hur dessa samspelar med lokala och regionala särdrag.

Inom kulturgeografi finns en mängd olika inriktningar som fokuserar på speciella områden inom ämnet. Vid institutionen i Umeå bedrivs kulturgeografisk forskning inom inriktningarna befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, turismgeografi, transportgeografi och samhällsplanering. Några exempel på forskningsfrågor presenteras nedan.

Hur påverkar bostadens läge och avstånden till andra människor, verksamheter och orter individens utbildning, jobb, inkomst, bostad, familj, resor och flyttningar? Hur påverkar detta den sociala, ekonomiska och politiska organisationen av regioner och länder? Hur påverkar detta människors platsanknytning och identitet? Hur utvecklas regioners och länders befolkning och bebyggelse via naturlig befolkningsförändring och omflyttning? Var, hur och varför utvecklas och avvecklas produktion och sysselsättning?

Vad betyder infrastrukturen och olika politiska ingrepp för den regionala utvecklingen? Hur utvecklas städernas och landsbygdens inre miljö? Hur förändras transporter och resmönster? Hur kan villkoren för boende och företagande i olika stadsdelar och orter påverkas? Vilken betydelse har enskilda personers beteende för klimatet och miljön i övrigt jämfört med effekten av de stora energi- och produktionssystemen? Hur sårbart är det svenska samhället? Vad skiljer villkoren för social och ekonomisk utveckling i fattiga och rika länder i olika delar av världen? Vilka krafter påverkar globaliseringen?

De nämnda forskningsprofilerna kombineras med ett speciellt intresse för metodutveckling. Geografiska informationssystem (GIS) och geografisk systemanalys är viktiga och växande inslag i utbildning och forskning, liksom metoder för att analysera registerdata med lokaliserad individ- och företagsinformation samt utveckling av modeller för geografisk konsekvensanalys Forskningen vid institutionen bedrivs också med kvalitativa analysmetoder såsom diskursanalys och narrativ analys och textanalys.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Flygbild över Umeå centrum

Bild: Umeå kommun