Minor Field Studies-stipendier (MFS)

Studenter på C- och D-nivå i kulturgeografi kan ansöka om ett antal MINOR FIELD STUDIES-stipendier (MFS). (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för mindre fältstudier i ett utvecklingsland. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Stipendierna bidrar också till att inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor och att främja internationalisering. Preliminärt utlyses 2-3 stipendier för 2015.

Vem kan söka MFS-stipendium?

För att beviljas MFS-stipendium måste du ha tagit minst 150 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande vid utresan. Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du som kommer från ett annat nordiskt land och inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska och i vissa fall även i franska, spanska eller portugisiska. Du som söker får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå och inte heller ha blivit beviljad MFS-stipendium tidigare.

Hur söker man ett MFS-stipendium?

Ansökan består av en kortfattad projektbeskrivning (ca 2 sidor):

Innehåll:
• Val av land och bakgrundsbeskrivning
• Ämne och problemformulering
• Preliminära metoder för datainsamling
• Tidpunkt för fältstudien
• Preliminär tidpunkt för förberedelsekurs (se www.mfs.nu)
• Relevans för egna studier (vad kan ett MFS-stipendium bidra med i relation till egna studier)
* Handledare och kontaktperson på plats

Bilaga: CV och utdrag ur Ladok

Efter bedömning och urval uppmanas sökande att, i samråd med handledaren, göra en MFS-plan/forskningsplan för genomförandet av studien. I samband med att MFS-planen sammanställs skall en kontaktperson utses i besökslandet.

Ekonomi

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

Föreberedelseutbildning

Alla som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs under två dagar som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation.
Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Mer information om förberedelsekursen finns på MFS-portalen.

Ansökningshandlingar lämnas in till HÅKAN APPELBLAD.
Sista ansökningsdag är ändrat till 6mars

Eftersom beskedet från Universitets och högskolerådet angående tilldelning av MFS stipendier, detta år blivit försenat, flyttas tiden för sista ansökningsdag fram till fredagen den 6 mars.

För mera information kontakta Håkan Appelblad


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Studenter i KBC-huset

Bild: Andreas Nilsson

Extern information

SIDA/MFS