Till umu.se

Publikationer vid Geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Stefansson, Eric

Värme i ledning. : En kvalitativ studie om fjärrvärmens framväxt i Umeå,Karlstad och Mjölby 1940–1980.

2017

Hämta

Röhlinger, Lucas J.F.

Health Care Accessibility in Upper Norrland: Accessibility Profile by means of a Network Analysis

2017

Hämta

Waleij, Alexander

Bostadsförsörjning en marknadsarena?: Studie över marknadsorienterade policyförändringar inom bostadspolitiken och hur dessa påverkat lokala förutsättningar på bostadsmarknaden

2017

Hämta

Forslund, Josefine

Exploatering i landsbygdens attraktiva lägen: En studie över befolkningsförändringen och nybyggnationer på Umeå kommuns landsbygd

2017

-

Wigström, Josefine

"I think it's more women on buses but I haven't thought about why": A qualitative study of public transport and its relation to gender equality in Västerbotten County

2017

Hämta

Grennborg, Andreas

State Sector Relocations in Sweden: A Municipality-Level Panel Data Analysis on the Effects of Relocation on Regional Development

2017

Hämta

Lipasti, Johannes

Artificial Environments and Spatial Travel Implications: The case of Madrid Snow Zone

2017

Hämta

Marcianò, Pietro

Localising suitable areas for wind power development in Kiruna Municipality.: A spatial multi-criteria decision analysis.

2017

Hämta

Nor, Zakaria

Densification beyond city centres: A socioeconomic investigation of the densification process in Lundby, Gothenburg

2017

Hämta

Granberg, Jennelie

Röbäck: förort eller integrerad stadsdel?: En studie om Umeå kommuns arbete med blandat boende och förtätning för att uppnå en social hållbar stadsutveckling och dess påverkan på stadsdelen Röbäck.

2017

Hämta

Eriksson, Michael

Att skapa förutsättningar för destinationsutveckling - en fallstudie om ett samverkansprojekt i Stockholms skärgård

2017

-

Byman, Elin

Hotellsektorn och det digitala fotavtrycket: - En studie av TripAdvisor och dess påverkan på Ålands hotellmarknad

2017

Hämta

Wänglund, Julia

Främjande av fysisk aktivitet genom den byggda miljön

2017

-

Jacobsson, Kajsa

Utformning av landsväg i tätort med hänsyn till oskyddade trafikanters säkerhet: En studie av Storgatan i Robertsfors tätort

2017

Hämta

Tugén, Oskar

Hedoniskt eller utilistiskt? Bussresenärers konsumtionsbeteende i externa köpcentrum

2017

-

Forsberg, Helen

Kommunala satsningar på̊ kulturhus: - En fallstudie om kulturhuset Väven i Umeå kommun

2017

Hämta

Gahm, Lisa

Parkeringsstrategier: Ett verktyg i arbetet mot hållbart resande?

2017

-

Israelsson, Sara

Att kompensera förlorade naturvärden i urbana miljöer: En marknanvändningskonflikt mellan exploatering och bevarandet av grönytor?

2017

Hämta

Popova, Olga

A new way of staying when traveling: A study of availability and localisation of short-term rental accommodations in Umeå

2017

-

Lindqvist, Alexander

A 'welfarist' political economy of skills?: A study of Sweden's vocational education and training system, as an arena för welfare policies, 1946-1991

2016

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion