Till umu.se

Publikationer vid Geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindqvist, Alexander

A 'welfarist' political economy of skills?: A study of Sweden's vocational education and training system, as an arena för welfare policies, 1946-1991

2016

Hämta

Johansson, Oskar

Industrialisering och Aktiebolag.: En komparativ studie av aktiebolagsetablering i tre län under 1800-talets andra hälft.

2016

Hämta

Sten, Agaton

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840-1890: En studie om statligt engagemang i järnvägsfrågan, den samtida järnvägspolitiken och järnvägarnas regionala effekter i Närke, Värmland och Bohuslän

2016

Hämta

Skog, Erik

Kvinnligt företagande i förändring: Förändrade förutsättningar för kvinnors företagande i Umeå 1931-1972

2016

Hämta

Roch, Laura

Vårdadministratöryrket ur ett genusperspektiv.: En studie om det administrativa yrket inom hälso- och sjukvården

2016

-

Daoukori, Ulrika

Är hjärt- och kärlsjukvården jämställd?: En litteraturstudie avseende patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

2016

-

Parling, Helene

New public management i sjukvården: En genomgång av debatten om New public management i sjukvården i Dagens Nyheter under perioden 2013-03-05 - 2014-03-05

2016

-

Nygren, Anna

Dokumentation, administration och problemlösning: En studie om synen på yrkesrollen som medicinsk sekreterare på en vårdenhet inom Västerbottens läns landsting

2016

-

Forserg, Josefina

Olika journalsystem - ett hot mot patientsäkerheten?: Vad är Sammanhållen journalföring

2016

-

Magnetorp, Susanna

DRG inom hälso-och sjukvården: En enkätundersökning bland medicinska sekreterare med fokus på om direktiv och utbildning/erfarenhet påverkar kodningen

2016

-

Andersson, Jenny

Journal via nätet: "Den ökade digitaliseringen av vården"

2016

-

Degerman, Emelie

"Vi är som inte riktigt i samma kostym": En kvalitativ studie om läkarsekreterarnas uppfattning om röststyrd dikteringens påverkan

2016

-

Wilhelmsson, Sara

Ett underbemannat yrke: En kvalitativ studie om vårdadministratörsyrkets arbetssituation

2016

-

Söderlund, Sandra

Kön, lön och status: Vårdadministration - Ett kvinnligt låglöneyrke

2016

-

Ribacke, Sandra

Från stenografblock till avancerad datorteknik: Det vårdadministrativa yrkets utveckling

2016

-

Rönnholm, Sara

Vi låter någon annan skriva journalerna: Från anställda administratörer till skrivbyråer

2016

-

Palmqvist, Sara

Rätt använd kompetens inom Västerbottens läns landsting: En uppföljning av projektet RAK

2016

-

Pilgren, Jonas

Taligenkänning vid journaldokumentation på medicinkliniker: En fallstudie gällande två pilotprojekt på medicinkliniker i Västerbottens läns landsting och Region Skåne

2016

-

Nilsson, Malin

"Fler medicinska sekreterare behövs för att kunna avlasta andra vårdkategorier": En kvantitativ studie av administrationsuppgifterna på hälsocentralerna med koppling till Piteå älvdals sjukhus

2016

-

Martsunova, Marianna

"Jag är orolig hur vår arbetsmiljö förändras...": Hur personalminskning inom läkarsekreterargruppen har påverkat gruppens psykosociala arbetsmiljö

2016

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion